تازه های تکنولوژی روز و فناوری اطلاعات به زبان ساده | مفهوم و تعریف انواع تکنولوژی | جدید ترین تکنولوژی های 2020

تازه های تکنولوژی روز و فناوری اطلاعات به زبان ساده | مفهوم و تعریف انواع تکنولوژی | جدید ترین تکنولوژی های 2020

تکنولوژی چیست ؟

از نظر اهل علم، تکنولوژی محصول‌نهایی تحقیقات یا‌همان دانش فنی‌و اطلاعاتی‌است که می‎تواند به محصولی تجاری تبدیل‌شود. تحقیقات علمی معمولاً درقالب مقالات تحقیقاتی، اسناد پتنت‌و محصولات نمونه‎ای که‌برای اثبات ماهیت ابداعی به‌کار می‎روند، تجسم می‎یابد. اما از نظر مهندسان، تکنولوژی ابزار یا فرآیندی است‌که برای ساختن محصولات بهتر به‌کار گرفته می‎شود. منظور از محصولات بهتر، می‎تواند محصولاتی‌باشد که عملکرد بهتر یا هزینه‌ی کمتری داشته‌باشند و امکان فروش‌آن‌ها در بازارهای جدید فراهم‌باشد. مهندسان دستآوردهای تحقیقاتی را به محصولاتی قابل فروش در بازار تبدیل می‎کنند. به عبارتی تکنولوژی‎های جدیدی خلق می‎کنند که تأثیرات عمده‎ای‌بر درآمد و سودآوری شرکت‎ها برجای‌می‎گذارد.

جدید ترین تکنولوژی و سایبری

 

تکنولوژی اتاق عمل

تکنولوژی اتاق عمل چیست ؟

رشته تکنولوژی اتاق عمل

تازه های تکنولوژی

تکنولوژی جدید

تکنولوژی آموزشی

رشته تکنولوژی آموزشی

اخبار تکنولوژی

نانو تکنولوژی

تکنولوژی فکر

تکنولوژی پرتوشناسی

رشته تکنولوژی پرتو شناسی

علوم و تکنولوژی محیط زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست

تکنولوژی بتن

تکنولوژی پزشکی هسته ای

نانو تکنولوژی چیست ؟

تکنولوژی برتر

تکنولوژی پرتو شناسی